مغازه در آذربایجان
متراژ : 30 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 150,000,000  تومان
 
 
سالن تجاری در ولیعصر
متراژ : 180 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1250000000  تومان
 
 
مغازه در تربیت
متراژ : 16 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 350,000,000  تومان
 
 
مغازه در خیابان ستارخان
متراژ : 58 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 200000000  تومان
 
 
مغازه در پاساژ امیرکبیر
متراژ : 12 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1,600,000,000  تومان
 
 
مغازه در شریعتی جنوبی
متراژ : 20 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 450000000  تومان
 
 
مغازه در فلکه باغ گلستان
متراژ : 18 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 550,000,000  تومان
 
 
مغازه در گلکار
متراژ : 32 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 320000000  تومان
 
 
مغازه در 17 شهریور
متراژ : 21/24 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 210,000,000  تومان
 
 
مغازه در آبرسان
متراژ : 45 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 350000000  تومان
 
 
مغازه در سردرود
متراژ : 14 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 100,000,000  تومان
 
 
مغازه در جاده آذرشهر
متراژ : 155 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 120000000  تومان
 
 
مغازه در منظریه
متراژ : 12 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 400,000,000  تومان
 
 
مغازه در دیزل آباد دوم
متراژ : 27/5 متر + 10 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 100000000  تومان
 
 
مغازه در دیزل آباد دوم
متراژ : 40 متر + 21 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 170,000,000  تومان
 
 
مغازه در بازار
متراژ : 115 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 650000000  تومان
 
 
مغازه در امام
متراژ : 40 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 1,600,000,000  تومان
 
 
مغازه در برج بلور
متراژ : 14 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 350000000  تومان
 
 
مغازه در جلفا
متراژ : 16 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 75,000,000  تومان
 
 
مغازه در فارابی
متراژ : 78 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1350000000  تومان
 
 
مغازه در میدان ساعت
متراژ : 31 متر + 15متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 600,000,000  تومان
 
 
مغازه در آبرسان
متراژ : 24 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 600000000  تومان
 
 
مفازه در دارایی جدید
متراژ : 25 متر + 30 متر بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 550,000,000  تومان
 
 
سالن غذاخوری در ورزش
متراژ : 155متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 600000000  تومان
 
 
مغازه در اول بیلانکوه
متراژ : 31 متر + 11متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 330,000,000  تومان
 
 
مغازه در سهند
متراژ : 44 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 550000000  تومان
 
 
مغازه در رشدیه
متراژ : 4 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 180,000,000  تومان
 
 
مغازه در میدان قونقا
متراژ : 20 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 100000000  تومان
 
 
مغازه در آبرسان
متراژ : 190 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 4,300,000,000  تومان
 
 
مغازه در شهرک سهند
متراژ : 25.5 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 140000000  تومان
 
 
مغازه در کمربندی میانه
متراژ : 19 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 350,000,000  تومان
 
 
مغازه در قطران شمالی
متراژ : 70 متر + 40 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 600000000  تومان
 
 
غذاخوری در دیزل آباد
متراژ : 35 متر + 17 متر بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 160,000,000  تومان
 
 
مغازه در عباسی
متراژ : 205 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 2900000000  تومان
 
 
مغازه در شهید جدیری
متراژ : 8 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 105,000,000  تومان
 
 
مغازه در اول بهار
متراژ : 39 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 250000000  تومان
 
 
مغازه در کوچه باغ
متراژ : 12 متر + 12 متر بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 125,000,000  تومان
 
 
مغازه در چهارراه منصور
متراژ : 213 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 8500000000  تومان
 
 
مغازه در پاساژ جام جم
متراژ : 10 متر + 10 متر بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 120,000,000  تومان
 
 
مغازه در اول ارتش شمالی
متراژ : 20 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 220000000  تومان
 
 
مغازه در برج زمرد
متراژ : 65 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 1,200,000,000  تومان
 
 
مغازه در میدان ساعت
متراژ : 31 متر + 15متر بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 430000000  تومان
 
 
مغازه در پاستور جدید
متراژ : 280 متر مغازه  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 3,000,000,000  تومان
 
 
مغازه در 17 شهریور
متراژ : 6.8 متر + 6.8 بالکن  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 900000000  تومان
 
 
مغازه در قدس
متراژ : 24 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 320,000,000  تومان
 
 
مغازه در شریعتی
متراژ : 57 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 650000000  تومان
 
 
مغازه در دارایی دوم
متراژ : 120 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 650,000,000  تومان
 
 
مغازه در آزادی
متراژ : 19 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 350000000  تومان
 
 
مغازه در عباسی
متراژ : 20 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 160,000,000  تومان
 
 
مغازه در 17 شهریور
متراژ : 15 متر +6 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 450000000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 20 متر+8 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 80,000,000  تومان
 
 
مغازه در سعیدآباد
متراژ : 210 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 700000000  تومان
 
 
مغازه در دانشسرا
متراژ : 101 متر + 25 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 4,000,000,000  تومان
 
 
مغازه در شهید چمران
متراژ : 90 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 300000000  تومان
 
 
مغازه در چهارراه طالقانی
متراژ : 100 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1,500,000,000  تومان
 
 
مجتمع ورزشی در آذربایجان
متراژ : 4700 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 7000000000  تومان
 
 
مغازه در عباسی
متراژ : 33.80 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 340,000,000  تومان
 
 
مغازه در ولیعصر
متراژ : 29 متر + 11متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1000000000  تومان
 
 
مغازه در چهارراه منصور
متراژ : 17.5 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 220,000,000  تومان
 
 
مغازه در میدان تره بار
متراژ : 120 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 650000000  تومان
 
 
مغازه در مفتح
متراژ : 17 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 130,000,000  تومان
 
 
مغازه در بهار
متراژ : 18متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 80000000  تومان
 
 
مغازه در آخونی
متراژ : 200متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 600,000,000  تومان
 
 
مغازه در ولیعصر
متراژ : 40 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 2000000000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 14 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 100,000,000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 22 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 210000000  تومان
 
 
مغازه در منظریه
متراژ : 21.80 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 385,000,000  تومان
 
 
مغازه در میدان نماز
متراژ : 11 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 170000000  تومان
 
 
مغازه در رجائی شهر
متراژ : 130 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 2,000,000,000  تومان
 
 
مغازه در برج سفید 1
متراژ : 21.35 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1281000000  تومان
 
 
مغازه در راه آهن
متراژ : 25 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 550,000,000  تومان
 
 
مغازه در آذربایجان
متراژ : 29.30 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 150000000  تومان
 
 
مغازه در شهید رجائی
متراژ : 88 متر + 32 متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1,100,000,000  تومان
 
 
مغازه در یاغچیان
متراژ : 60 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 300000000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 22 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 210,000,000  تومان
 
 
مغازه در اول عباسی
متراژ : 54 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 190000000  تومان
 
 
سالن در جاده نبریز آذرشهر
متراژ : 3000 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 4,000,000,000  تومان
 
 
مغازه در امام
متراژ : 23.20 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 182000000  تومان
 
 
مغازه در یکه دکان
متراژ : 18 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 65,000,000  تومان
 
 
مغازه در آخونی
متراژ : 20 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 300000000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 18.50 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 200,000,000  تومان
 
 
مغازه در چهارراه عباسی
متراژ : 15 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 310000000  تومان
 
 
مغازه در میدان آذربایجان
متراژ : 54 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 25,000,000  تومان
 
 
مغازه در راسته کوچه
متراژ : 16 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 500000000  تومان
 
 
مغازه در ارک
متراژ : 197.13 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 2,366,000,000  تومان
 
 
مغازه در چایکنار
متراژ : 46 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 1200000000  تومان
 
 
مغازه در دروازه تهران
متراژ : 24 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 360,000,000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 13 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 150000000  تومان
 
 
مغازه در امام
متراژ : 27 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 760,000,000  تومان
 
 
مغازه در قطران
متراژ : 90 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 550000000  تومان
 
 
مغازه در آبرسان
متراژ : 38 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 500,000,000  تومان
 
 
مغازه در ملل متحد
متراژ : 18 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 160000000  تومان
 
 
مغازه در جاده تهران
متراژ : 50 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 260,000,000  تومان
 
 
مغازه در فلکه دانشگاه
متراژ : 60 متر + 25 متر طبقه دوم  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 4200000000  تومان
 
 
مغازه در باغمیشه
متراژ : 18 و 22 متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 330,000,000  تومان
 
 
مغازه در قطران شمالي
متراژ : 10متر + 2متر بالکن  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 210000000  تومان
 
 
مغازه در باغميشه
متراژ : 10.5 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 185,000,000  تومان
 
 
مغازه در طالقاني
متراژ : 50.5متر  
نوع انشعاب : مجزا  
قیمت : 500000000  تومان
 
 
مغازه در ياغچيان
متراژ : 24 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 260,000,000  تومان
 
 
مغازه در نصف راه
متراژ : 12 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 140000000  تومان
 
 
مغازه در انديشه
متراژ : 9 متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 70,000,000  تومان
 
 
مغازه دررسالت
متراژ : 13متر  
نوع انشعاب : مشترک  
قیمت : 160000000  تومان
 
 
جستجوی سریع ملک مورد نظر!
 
 
 
Skip Navigation Links